Όλες οι φωτογραφίες που παρουσιάζουμε στη συνέχεια αντιστοιχούν στα πραγματικά αποτελέσματα πραγματικών προσώπων μετά τη χρήση DermMatch.